โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว
2. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
3. กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย
4. กลุ่มทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
5. กลุ่มทักษะวิชาการ
6. กลุ่มทักษะอาชีพ(พื้นฐาน)
7. กลุ่มทักษะการดำรงชีวิต (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
8. กลุ่มทักษะการดำรงชีวิต (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)