โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเสริญ ชิตรัถถา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางจีราพร เอี่ยมดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ นาคราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช ปรีชาพงค์มิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเศวต รามฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี หนูนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2554 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางอนงค์ เนตรทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน