โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
คณะผู้บริหาร

นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางแสงเดือน ตรีนันทวัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุพเยาว์ คนซื่อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิลป์ พรมแม้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิรุต เพ็ชรกำแหง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา