โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่ ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน

ข่าวดีของพ่อและแม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใช้งบกลาง 3,493.19 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี รายเดือน ๆ ละ 600 บาท ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ได้รับสิทธิ เงินอุดหนุนฯ จำนวนกว่า 2.2 ล้านคน

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาล ให้ความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต

สำหรับพ่อและแม่ท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 (ตามวัน - เวลาราชการ) หรือสายด่วน โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,21:46   อ่าน 100 ครั้ง