โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศบค.มท. สั่งการ กทม. และทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 32) โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปฏิบัติในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (30 ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 ส.ค. 64 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง ให้ดำเนินการ 1) ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นับแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 ซึ่งเป็นวันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 14 ก.ย. 64) กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ บุคคลที่เดินทางเพื่อการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2) ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเต็มความสามารถที่จะทำได้ และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก รวมถึงให้ทำความเข้าใจกับภาคเอกชนถึงความจำเป็นที่ต้องให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานประกอบการ บริษัท ปฏิบัติตามมาตรการเช่นเดียวกัน 3) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 1. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท จะสามารถพิจารณาให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะได้แจ้งหลักเกณฑ์ให้ทุกจังหวัดทราบต่อไป 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย 3. สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดดำเนินการได้ 4. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดให้บริการได้ เฉพาะการให้บริการนวดเท้า 5. ตลาดนัด เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติถึงเวลา 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค 6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ถึงเวลา 20.00 น. เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ ได้แก่ “คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม” เปิดและให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดดำเนินการได้ผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย” เปิดดำเนินการได้ผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า โดยสำหรับ “สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม” ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน 7. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 8. การเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ โดยไม่มีผู้ชมในสนาม จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในด้านการใช้เส้นทางคมนาคม การเดินทางข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่น สามารถกระทำได้ แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น หากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่คงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด

และสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ให้ดำเนินการ 1) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) โดยกำหนดมาตรการเฉพาะในเรื่องจำนวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด (37 จังหวัด)” ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน และ “พื้นที่ควบคุม (11 จังหวัด)” ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้รับยกเว้น โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด และ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต มอบหมาย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ในมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID – 19) และ “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางระบบ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบหมาย ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ หรือคำสั่งจังหวัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ ศบค.มท. ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 114/2564  วันที่ 30 ส.ค. 2564

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,21:33   อ่าน 94 ครั้ง