โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

        ตราประจำโรงเรียน         สองมือทองประคองเทียนที่ส่องสว่าง  หมายถึง การให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ ให้ความเมตตากรุณา
                                               ให้ความรักดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก  เพื่อให้เด็กมีชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
                      คำขวัญ            ฐานการดำเนินชีวิตดี  มีศักดิ์ศรีการกีฬา  พัฒนาทักษะอาชีพ
 
 
             
             สีประจำโรงเรียน                                            ฟ้า – ขาว
                                               
                                                ฟ้า      หมายถึง ความรุ่งเรือง  แจ่มใส  ความเจริญก้าวหน้า
                                                ขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์  ผ่องใส  ไม่มีมลทิน

               
               อักษรย่อโรงเรียน
                                 ช.ป.