โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป    
            1.1  ชื่อสถานศึกษา 
                โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
                ตั้งอยู่ เลขที่  57   หมู่  1ตำบลสะพลี   อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   รหัสไปรษณีย์ 86230
                โทรศัพท์077 – 622784   
                โทรสาร  077–622784
                 Website : www.chumphonps.ac.th
                 Email :chumphon.panya@gmail.com
                Fackbook : ชุมพร ปัญญานุกูล
                สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                กระทรวงศึกษาธิการ
 
            1.2  ระดับชั้นเรียน
                เปิดสอนระดับอนุบาล 1  อนุบาล 2  รูปแบบชั้นเรียน 2-2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนการจัดชั้นเรียน 12  ห้องเรียนรูปแบบชั้นเรียน 2 –2–2–2-2-2 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ตามแผนการจัดชั้นเรียน 12 ห้องเรียน รูปแบบชั้นเรียน 2-2-2 : 2-2-2
 
            1.3 ประวัติโรงเรียน
            ประวัติศาสตร์เมืองชุมพร  ได้จารึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานั้นคือ “มหาวาตภัยเกย์”                  เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2532 จากวันนั้นเป็นต้นมา  รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยอย่างยิ่ง  กรมสามัญศึกษา โดยท่านอธิบดีนายโกวิท วรพิพัฒน์ และท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ  นายกมล  ดิษฐกมล สมัยนั้นเล็งเห็นว่านักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กปัญญาอ่อน ในพื้นที่  14 จังหวัดภาคใต้         มีจำนวนมาก จึงได้เสนอให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กปัญญาอ่อนขึ้นในภาคใต้และเลือก จังหวัดชุมพรเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน โดยให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชุมพรจัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการได้พิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์ สำหรับหมู่บ้านของ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีหลักฐาน นส.3 จำนวน 29 ไร่ เสนอให้      กรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบ โดยมีอาจารย์บุญเสริญ ชิตรัถถา  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษา  เป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลจึงได้ปรากฏขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งตามประกาศ ลงวันที่   6 มิถุนายน 2534  และให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534
 
เริ่มดำเนินการก่อสร้าง           3  มกราคม  2534
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์       4  มกราคม  2534
เปิดเรียน 1  มิถุนายน 2534
   
           
1.4 สถานที่ตั้ง
            ที่ตั้งโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  ตั้งอยู่ เลขที่ 57หมู่ 1ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร         เนื้อที่ 29 ไร่  2 งาน 72 ตารางวา
 
            1.5 อาณาเขตที่ตั้ง
            ทิศเหนือ      ติดต่อกับอำเภอปะทิว
            ทิศใต้           ติดต่อกับอำเภอเมือง
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ
 
            1.6 ฐานะของโรงเรียน
                             โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนประเภทประจำพักนอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     ( กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันปีการศึกษา  2560 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวนห้องเรียน 34 ห้องเรียน มีแผนการจัดชั้นเรียน2-2 /2-2-2-2-2-2 / 2-2-2 / 2-2-2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  306  คน  แยกเป็นระดับปฐมวัย  จำนวน  21  คน  ระดับประถมศึกษา จำนวน  159  คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 126 คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560)  เป็นนักเรียนชาวไทยอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ         คือ  จังหวัดชุมพร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดระนอง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 518.55 KB